โครงสร้างพื้นฐาน

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด จำนวนวิทยาเขต

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

ร้อยละของพื้นที่ในวิทยาเขตในสภาพที่เป็นป่า

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

ร้อยละของพื้นที่ในวิทยาเขตในสภาพที่เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การอนุรักษ์น้ำ : ร้อยละของพื้นที่ซับน้ำ

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

ร้อยละของงบประมาณสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การจัดการพลังงาน

Energy efficien applicances usage are replacing conventional appliancesRenewable energy usage policy
Energy conservation programElement of green building implementation as reflected in all construction and renovation policy

- Natural ventilation

- Full-day natural lighting- Building efficiency
อาคารสีเขียว/อาคารประหยัดพลังงานกิจกรรม/โครงการลดโลกร้อน


นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การจัดการขยะ

การจัดการของเสีย

โครงการเพื่อรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การรีไซเคิลขยะมีพิษ

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การกำจัดขยะอินทรีย์ (ผักและพืช)

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การกำจัดขยะอนินทรีย์ (ขยะ, ถังขยะ, กระดาษทิ้งพลาสติกโลหะ ฯลฯ )

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การบำบัดน้ำเสีย

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับลดปริมาณการใช้กระดาษและพลาสติก

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การจัดการน้ำ

Water (WR)

โครงการประหยัดน้ำ

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การใช้น้ำประปา

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การขนส่ง

การสัญจร

จำนวนยานพาหนะของมหาวิทยาลัย

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

จำนวนรถยนต์ที่เข้ามหาวิทยาลัยเฉลี่ยต่อวัน

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

จำนวนจักรยานในมหาวิทยาลัยเฉลี่ยต่อวัน

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

นโยบายจำกัดการใช้รถยนต์ ใช้จักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัย และลดพื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัย

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

รถประจำทางของวิทยาเขต

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

นโยบายเอื้อต่อการเดินและขี่จักรยาน

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

การศึกษา

Education

จำนวนรายวิชา/หลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

จำนวนเงินวิจัย ผลงานตีพิมพ์ งานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่อปี (เฉลี่ยย้อน 3 ปี คิดเป็น US Dollars)

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

จำนวนองค์กรของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....

จำนวนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสิ่งแวดล้อม

รอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.....